Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr
+90 (362) 266 78 92
ana sayfa kurumsal hizmetlerimiz talep formu tanıtım filmi kariyer galeri iletişim Facebook | Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr Instagram | Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr Youtube | Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr
Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr
İletişim Formu
1963 Yılından Günümüze...
» Kurumsal
» İdari Birimler
» Hizmet Belgelerimiz
» Veri Sahibinden Veri Sorumlusuna Başvuru Formu
» KVKK Saklama ve İmha Politikası
» Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
» Güvenlik Kamera Kayıt Sistemi Aydınlatma Metni
» İşçi Adayı Açık Rıza Metni

KARTAŞ - TENDA LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

GÜVENLİK KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 (“Aydınlatma Metni”)


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Kartaş - Tenda Lojistik ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (“ Kartaş '' veya “Şirket”) lokasyonlarında ve araçlarında kullanılan Güvenlik Kamerası Kapalı Devre Kayıt Sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Kartaş, sizlerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Adres       : Organize Sanayi Bölgesi Org. Cad. No : 32 / SAMSUN

Telefon   : +90 (362) 266 78 92

E-posta    : muhasebe@kartasnakliyat.com.tr

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimize ait lokasyonlarda yer alan güvenlik kameraları ile görsel veri kaydı yapılmakta olup,  işitsel veri (Ses ) kaydı yapılmamaktadır.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN  İŞLENME AMAÇLARI

Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:

 • Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimize ait binaların ve araçların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirketimizde çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi, 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Mal üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,


4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan:  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.


6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel verileriniz, şirketimize ait lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamlarda  toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda,  20 (yirmi) günlük süre boyunca dijital ortamda muhafaza edilmektedir.

 

7. ERİŞİM YETKİSİ VE VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Kartaş çalışanının erişimi bulunmaktadır. Şirketimiz Güvenlik kamera kayıtlarına ve canlı kamera görüntülerine erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) güvenlik amaçları aşılmamaktadır. İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından Kanun'un 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır (izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme ve kayıt yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır). 

Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca yapılmakta, ilgili veriler dijital ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  muhasebe@kartasnakliyat.com.tr  adresine iletebilirsiniz.  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

letiim
Samsun'dan Ankara'ya , Ankara'dan Samsun'a
Samsun'dan stanbul'a , stanbul'dan Samsun'a
Samsun'dan Denizli'ye , Denizli'den Samsun'a
Samsun'dan Bursa'ya , Bursa'dan Samsun'a
Samsun'dan zmir'e , zmir'den Samsun'a
Tantm Videolar
Hafta İçi : 08.00 - 19.00
Cts. : 08.00 - 15.00
Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr Samsun'da Hava
/
Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr İstanbul'da Hava
/
Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr
€ : 9,6951 TL
$ : 8,1530 TL
Kartaş - Samsun Nakliyat | www.kartasnakliyat.com.tr
Şuan Aktif
5
Bugün Toplam
164
Genel Toplam
113B
Web sitemizin tüm hakları Kartaş - Tenda Lojistik ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'YE AİTTİR